The Heritage Monitor
menu
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft marktonderzoeksbureau Motivaction de bekendheid, beeldvorming en waardering van de woonwijk uit de wederopbouwperiode (1945-1965) laten peilen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het Nederlandse publiek tussen de 18 en 75 jaar. Hoewel het algemene beeld van de wijken niet altijd positief is, onderschrijft een meerderheid van het Nederlandse publiek het eigen karakter van de wijken en vindt 35% de wederopbouwwijk een aantrekkelijke wijk voor starters. De uitkomsten geven ook aan dat de wijken verborgen kwaliteiten hebben die meer aandacht verdienen.

Ongeveer 70% van de Nederlanders vindt dat de wijken flink vernieuwd mogen worden en niet meer van deze tijd zijn. Zaken die het meest dringend aangepakt moeten worden zijn: woninggrootte, veiligheid en de bouwstijl. Huidige bewoners oordelen algemeen positiever dan bezoekers. Wel vinden zij en veel andere mensen dat deze wijken tegenwoordig verloederd zijn en gekenmerkt worden door achterstallig onderhoud. Wanneer oud-bewoners gevraagd wordt naar hun ervaringen met de wederopbouwwijk, zijn de verhalen positief en wordt dit geassocieerd met saamhorigheid, groen en veiligheid. Opvallend is dat de jongeren (18-24 jaar) vaker aangeven dat de wijken karakteristieke gebouwen hebben en dat de oorspronkelijke samenhang nog herkenbaar is. Ook geven ze net als oud bewoners vaker aan dat de wijken prettig zijn om in te wonen.

De bereikbaarheid, de ligging ten opzichte van het centrum, de hoeveelheid openbare ruimte en het groen zijn de kenmerken van een wederopbouwwijk die door het Nederlandse publiek het meest gewaardeerd worden. Deze kenmerken waren destijds ook belangrijke uitgangspunten voor de stedenbouwkundige plannen van deze wijken. Ze waren hypermodern, vol optimisme en neergezet met het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Twee derde van de respondenten heeft aangegeven dat de wederopbouwwijken anders zijn dan alles wat ervoor of erna gebouwd is en onderschrijft daarmee het onderscheidende karakter. Dit vormt een basis voor draagvlak voor behoud van dit naoorlogse erfgoed.

Woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars staan voor de uitdaging “de bestaande woningvoorraad,” toekomstbestendig te maken. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor een goede doorontwikkeling van deze wijken. De resultaten versterken de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed in haar geloof dat cultuurhistorie een aanjaagfunctie kan zijn voor een succesvolle transformatie.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op: erfgoedmonitor.nl/publicaties/waardering-en-bekendheid-wederopbouwwijken-nulmeting-2014

Meer informatie over wat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet rondom wederopbouw: cultureelerfgoed.nl/dossiers/wederopbouw.

Vakgebieden: