The Heritage Monitor
menu
Sinds eind juni 2015 staan er gegevens op Erfgoedmonitor.nl over de Subsidieregeling voor Instandhouding van Monumenten (SIM/BRIM). Per 1 oktober 2015 staan de cijfers over de aanvraagjaren 2006 t/m 2015 in de monitor. Jaarlijks worden deze cijfers per 1 oktober geactualiseerd met de gegevens van de laatste aanvraagronde. Welke gegevens zijn in de monitor te vinden, hoe zijn ze tot stand gekomen en waarom wordt deze subsidieregeling gemonitord? We vragen het Robert Berkovits, projectleider.

Laten we met de belangrijkste vraag beginnen: waarom doen we dit?

“Eigenaren kunnen sinds 2006, aan de hand van een zesjarig instandhoudingsplan, een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud van hun monument. We krijgen regelmatig vragen over de regeling van eigenaren, belangenorganisaties, politici en collega’s. Allen hebben behoefte aan gegevens vanuit hun eigen invalshoek. Tot nu toe werden die vragen ad hoc beantwoord, met het risico dat de eenduidigheid van de antwoorden niet optimaal was. Het werd dus hoog tijd dat er een structurele bron van informatie kwam, vormgegeven vanuit de diverse wensen. Bovendien willen wij zelf ook graag weten of we die resultaten bereiken die we met de subsidie voor ogen hebben. Door het inrichten van dit onderdeel van de monitor slaan we dus twee vliegen in één klap.”

Wie zijn er betrokken bij het verzamelen van de gegevens?

“Het is van belang om met een structurele bron met eenduidige gegevens te werken. Dat voorkomt dat partijen langs elkaar heen praten omdat ze het over verschillende dingen hebben. Dan is het heel belangrijk dat er draagvlak is voor de inhoud van de bron, want anders hebben we het straks over de wijze waarop cijfers tot stand komen en niet over wat ze betekenen voor de instandhouding van erfgoed. En dat laatste is natuurlijk waar het echt om gaat. Om die reden zijn diverse partijen bij de opzet van dit monitorthema betrokken. Zo bestond de projectgroep uit medewerkers van de RCE, de directie Erfgoed en Kunsten (beiden ministerie OCW) en het Nationaal Restauratiefonds. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest met de Federatie Instandhouding Monumenten.”

Wat kan ik in de monitor vinden?

“Dat zijn heel basale dingen, zoals: voor hoeveel monumenten is subsidie aangevraagd en in welk jaar en hoe veel. Maar ook om wat voor monumenten het gaat en wat voor typen eigenaren (particulieren, bedrijven, overheden, verenigingen, stichtingen, kerkbesturen, Aangewezen Organisaties Monumentenbehoud). Verder hebben we ook gekeken of er voor een monument opnieuw subsidie wordt verleend nadat de zesjarige subsidieperiode is afgelopen. De resultaten zijn op verschillende manieren te benaderen. Op de website van Erfgoedmonitor.nl staan algemene gegevens en via de daaraan gekoppelde databank kunnen gegevens op een zelf te definiëren wijze worden weergegeven, tot op gemeenteniveau aan toe. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoeveel subsidie er sinds 2006 (of in een specifiek jaar) is verleend aan een specifieke monumentcategorie.”

Heb je een tip voor gebruikers?

“Ja, lees de introductiepagina van het onderwerp en de verantwoording van de gegevens onderaan de indicatoren goed door, zodat duidelijk is wat de cijfers weergeven en er geen appels met peren worden vergeleken.”

Ga hier naar alle SIM (voorheen BRIM)-cijfers in de Erfgoedmonitor