The Heritage Monitor
menu

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. De Erfgoedmonitor is een online beleidsinstrument dat in opdracht van de minister van OCW is ontwikkeld. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland.

De Erfgoedmonitor is primair bedoeld voor beleidsmakers van het rijk, provincies, gemeenten en musea. Maar ook andere erfgoed professionals, onderzoekers en geïnteresseerden kunnen uiteraard gebruik maken van de verzamelde gegevens.

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. Via onderwerpen en speciale thema’s (specials) krijgt u toegang tot de indicatoren en gegevens.
 

De Erfgoedmonitor geeft een algemeen beeld van de toestand van het erfgoed op nationaal niveau. Waar mogelijk worden gegevens ook op regionaal niveau (provincie, gemeente) aangeboden.
In de Erfgoedmonitor vindt u geen informatie op objectniveau. Ook gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen worden niet getoond.

De Erfgoedmonitor biedt een rijke dataset die input kan leveren voor beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Maar de gegevens kunnen ook gebruikt worden voor onderzoek of benchmarking ten opzichte van het nationale beeld of andere gebieden.
Via de menubalk op de homepage van de website en via elke indicatorpagina heeft u toegang tot een databank. De gegevens in de Erfgoedmonitor en de databank zijn voor iedereen beschikbaar en vrij te gebruiken. In de databank kunt u uw eigen selecties en combinaties maken, inzoomen op een specifieke periode en/of gebied, data van meerdere gebieden met elkaar vergelijken en aangepaste presentaties van de gegevens maken voor eigen gebruik. Instructies hiervoor vindt u op de databank-pagina en op de homepage van de databank zelf.

Dat verschilt per onderwerp/indicator. De gegevens zijn afkomstig uit databases en registraties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen, of worden via gericht onderzoek verzameld. Dit doen we in overleg en samenwerking met het veld. Per indicator wordt (onder aan de tekst) kenbaar gemaakt wat de bronnen, peildatum en verzamelwijze van de data zijn.

Nee nog niet. U kunt op dit moment wel kenbaar maken dat u over andere of aanvullende relevante gegevens beschikt. Onder aan iedere indicatorpagina wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op de inhoud van de pagina en de data. Ook kunt u hier andere opmerkingen doorgeven. U wordt verzocht uw e-mail adres in te vullen, zodat wij e.e.a. met u kunnen doornemen of uw vraag of verzoek kunnen beantwoorden. Ook kunt u contact opnemen met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De contactgegevens vindt u op de contact-pagina.

De Erfgoedmonitor is de basis voor de Erfgoedbalans (en andere publicaties). In de Erfgoedbalans worden de resultaten van de monitor gerelateerd aan het beleid. Samen leveren de monitor en de balans input voor vernieuwing en bijsturing van het erfgoedbeleid. De Erfgoedbalans wordt eens in de vier jaar opgesteld door de Directie Erfgoed & Kunsten (OCW) en door de minister van OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. De eerstvolgende Erfgoedbalans verschijnt in 2017.

De Museumvereniging, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het formeren van een uniforme lijst van musea in Nederland. De gezamenlijke lijst is eind 2015 op de Erfgoedmonitor gepubliceerd.
Het CBS zet, om de enquête-druk bij musea zo laag mogelijk te houden, voor lle 3 partijen eenmaal per jaar een enquête uit bij deze musea. In het najaar van 2016 zullen de eerste resultaten op de Erfgoedmonitor worden gepubliceerd.

De Erfgoedmonitor is constant in ontwikkeling. Behalve dat de gepubliceerde onderwerpen regelmatig worden geupdate, wordt er hard gewerkt aan nieuwe thema's. Een lijst van onderhanden onderwerpen vindt u hier.