De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Behoud in situ - per regio

In de steekproefperiode 2008-2013 zijn in de provincie Flevoland relatief de meeste vormen van behoud in situ gerealiseerd, 87,1% (bij 27 van de in totaal 31 daar gerealiseerde vormen van behoud). De provincie waar relatief het meeste behoud ex situ is toegepast is Noord-Brabant met 86,8% (bij 132 van de daar in totaal 152 gerealiseerde vormen van behoud). Vindplaatsen in kleigebieden worden vaker in situ behouden dan die in de löss-, zand- en duingebieden.

Staafgrafiek waarin het type behoud per provincie wordt weergegeven voor de periode 2007-2013.

Archeologische depots - aantal verpakkingseenheden en records

De bodemvondsten worden opgeslagen in ruim 200.000 verpakkingseenheden. Het gemeentelijk depot van Nijmegen is wat verpakkingseenheden betreft (35.000) het grootste depot van Nederland. Het NAD en de gemeente Den Haag hebben met elk 190.000 records veruit de meeste registraties in het collectiebeheersysteem.

Staafgrafiek met het aantal verpakkingseenheden bij de provinciale depots in 2013.

Vergunningvrij bouwen – inzicht en contactmomenten

57% van de 168 responderende gemeenten zegt dat het zicht van gemeenten op de inhoud en uitvoering van activiteiten sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten gelijk is gebleven. 61% denkt dat ook het aantal contactmomenten met monumenteigenaren niet is veranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten toont dat het zicht op de inhoud en uitvoering veranderd vindt sinds de invoering van vergunningvrij bouwen in 2016.

Vergunningvrij bouwen – bestuurlijke lasten

Volgens 55% van de 168 responderende gemeenten is het aantal vergunningaanvragen sinds de invoer van vergunningvrije activiteiten gelijk gebleven. Ook de bestuurlijke lasten met betrekking tot vergunningverlening zijn volgens de meerderheid gelijk gebleven (54%). Volgens 44% zijn de bestuurlijke lasten met betrekking tot toezicht en handhaving onveranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten dat vindt dat het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven in 2016.

Vergunningvrij bouwen – begrijpelijkheid van de regelgeving

Voor 62% van de responsgroep (168 van de 335 aangeschreven gemeenten) is het duidelijk welke activiteiten wel en niet vergunningplichtig zijn. Het vergunningvrij bouwen bij, in, op of aan een rijksmonument voor zover het onderdelen betreft zonder monumentale waarde, vindt 67% onvoldoende begrijpelijk.

Staafgrafiek die toont welk percentage van de gemeenten die het duidelijk vinden welke activiteiten vergunningplichtig zijn in 2016.

Vergunningvrij bouwen – effect op rijksmonumenten

61% van de responderende (168 van de 335 aangeschreven) gemeenten constateert één of meerdere keren per jaar dat er ten onrechte geen vergunning is aangevraagd voor werkzaamheden aan een rijksmonument. Respectievelijk 63% en 58% vindt dat sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten de technische staat en cultuurhistorische waarden van rijksmonumenten gelijk zijn gebleven.

Staafgrafiek die toont hoe vaak er volgens gemeenten ten onrechte geen vergunning wordt aangevraagd per jaar.

Erfgoedbeoefening - naar categorie, geslacht en leeftijd

Een deel van de Nederlandse bevolking doet aan een of andere vorm van erfgoedbeoefening, waarbij onderzoek naar een historische persoon of gebeurtenis het meest populair is (20%). Het percentage Nederlanders dat aan een of andere vorm van erfgoedbeoefening doet is in bijna alle categorieën tussen 2012 en 2014 toegenomen.

Staafdiagram van het percentage erfgoedbeoefening per categorie.

Erfgoedbeoefening - naar opleiding en inkomen

Over het algemeen geldt hoe hoger de opleiding hoe vaker aan een vorm van erfgoedbeoefening wordt gedaan. Ook mensen met een inkomen van 1,5 keer modaal en hoger zijn over het algemeen actiever bezig met erfgoedbeoefening dan mensen met een lager inkomen. Inkomens van 1 tot 1,5 keer modaal doen het minste aan erfgoedbeoefening.

Staafdiagram van het percentage erfgoedbeoefening naar opleidingsniveau.

Pagina's