De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Provinciale Landschappen - aantal donateurs

Bij 8 van de 12 Landschappen daalde het aantal donateurs in de periode 2009 tot 2018. Ten opzichte van 2017 zag de helft van de Landschappen een stijging. Landschap Zuid-Holland had in alle jaren het grootste aantal donateurs.

Lijndiagram die het aantal donateurs per Landschap toont in de jaren 2009 tot en met 2018.

Erfgoedinteresse - naar herkomst, opleiding en inkomen.

De interesse in erfgoed hangt in bepaalde mate samen met herkomst, opleiding en inkomen. Nederlanders met een westerse migratieachtergrond, Nederlanders met een HBO of WO opleiding en een hoog inkomen zijn over het algemeen genomen het meest in erfgoed geïnteresseerd.

Staafdiagram van het percentage erfgoedinteresse naar herkomst.

Kenniswinst archeologie - steden

In de jaren 2002-2014 nam het totaal aantal uitgegeven opgravingsvergunningen aan gemeenten af van 28 naar 25, maar meer gemeenten delen een vergunning. Het aantal onderzoeksmeldingen in historische stadskernen bleef stabiel rond ca. 250.

Kaart van Nederland met gearceerd de geementen met een opgravingsvergunning

Kenniswinst archeologie - rapportages

Meer dan de helft (59,3%) van alle archeologische onderzoeksrapporten uit de periode 2007-2014 betreft booronderzoek. Het aantal rapporten over dit type onderzoek neemt echter sterk af. Het aantal archeologische begeleidingen in die periode neemt toe. In Friesland, Groningen en Gelderland zijn relatief veel archeologische begeleidingen uitgevoerd.

Staafgrafiek met het % archeologisch onderzoek uitgesplitst naar soort per jaar 2007-2014.

Crowdfunding - museale campagnes

Van de bijna 14,5 miljoen euro die de culturele sector in 2017 middels succesvolle crowdfundingcampagnes ophaalde, was in totaal € 791.553 (5,5%) voor cultureel erfgoed. € 190.000 (24%) hiervan was voor museale campagnes, een lichte daling ten opzichte van 2016 toen er door musea € 204.315 werd opgehaald.

Totaal bedrag gecrowdfund door musea en erfgoedinstellingen in 2017

Crowdfunding - erfgoedbrede campagnes

Van de € 791.553 die in 2017 in succesvolle crowdfundingcampagnes voor cultureel erfgoed werd opgehaald was € 601.272 (76%) voor niet-museale erfgoedcampagnes. Erfgoedcampagnes laten vanaf 2014 een duidelijk stijgende trend zien, zowel in aantal als in opbrengsten. Campagnes voor monumenten waren in 2017 het vaakst succesvol (11 keer) en haalden ook het meeste geld op (€ 240.501), campagnes voor landschap kregen in 2017 de meeste bijdragen (2.842).

Hoogte gecrowdfunde bedragen en aantal projecten van erfgoedinstellingen in 2014-2017

Pagina's