De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Museummedewerkers - aantal en trend

In 2017 werkten in totaal 48.314 mensen in een museum. Hiervan waren er 9.453 in loondienst en werden er 5.203 extern ingehuurd. Veruit de meeste medewerkers (33.658, 70%) werkten op vrijwillige basis. Het aantal mensen dat extern werd ingehuurd steeg vanaf 2009 sterk.

Cirkeldiagram met het aantal museummedewerkers in 2017.

Museale financiën - eigen inkomsten

In 2017 ontvingen alle Nederlandse musea samen 241 miljoen euro aan publieksinkomsten. 28 miljoen kwam binnen middels sponsoring en overige inkomsten leverden samen 171 miljoen euro op.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft van 2009 tot 2017.

Museale financiën - subsidies

De trend van door provincies en gemeenten aan musea verleende subsidies stijgt ten opzichte van 2009, maar de hoogte van de rijkssubsidies daalde met 9,4%. Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen. Hetzelfde geldt voor kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2009 tot 2017.

Museale financiën - totale lasten

In 2017 waren de totale lasten van alle Nederlandse musea bij elkaar € 1.048.000.000. De musea in Noord-Holland en Zuid-Holland en de musea in de categorieën ‘beeldende kunst’ en ‘geschiedenis’  hadden de hoogste lasten.

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea van 2009-2017 toont.

Subsidie herbestemming - tussenevaluatie

De regeling Stimulering Herbestemming Monumenten blijkt een belangrijke accelerator voor het herbestemmingsproces. ​ In 30% van de gevallen waarvoor in 2011 en 2012 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking.

Cirkeldiagram waarin de mate is weergegeven waarin de subsidie aan de overweging tot herbestemming heeft bijgedragen

Onderwijs in de erfgoedzorg - post-initieel erfgoedbreed

Er zijn in totaal 29 aanbieders van post-initieel onderwijs aan professionals in de erfgoedzorg in Nederland. Zij bieden samen 112 cursussen aan. 4 instellingen verzorgen bijna de helft van het totale cursusaanbod. De meeste cursussen (39) betreffen het gebouwde erfgoed en/of de zorg voor het erfgoed (99) en hebben een omvang van één dag (70 van de 112).

Cirkeldiagram met in de segmenten de aantallen verschillende aanbieders van post-initieel onderwijs in 2014.

Gemeentelijke bestemmingsplannen – aandacht voor cultuurhistorie

Van de 36 onderzochte bestemmingsplannen hebben alle een archeologische paragraaf en 25 een cultuurhistorische paragraaf. Hierin worden archeologische waarden het meest genoemd gevolgd door gebouwd erfgoed. Cultuurlandschappelijke waarden komen het minst aan bod. Uit de toelichting op de bestemmingsplannen blijkt dat vooral archeologische waarden doorwerken in de ruimtelijke plannen.

Staafgrafiek die het aantal gemeenten toont dat verwijst naar erfgoedgerelateerd beleid en wetgeving in 2016.

Pagina's