De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museale collecties - bruiklenen per provincie

Een deel van de museumcollecties in Nederland wordt gevormd door objecten die van particulieren of andere musea in bruikleen zijn verkregen. In 2016 was 11% van de museale collectie in bruikleen gegeven door binnenlandse particulieren, 1% door particulieren in het buitenland en 2% door andere Nederlandse musea. Het aandeel bruiklenen uit buitenlandse musea was zo goed als te verwaarlozen.

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat wordt gevormd door bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse particulieren in 2016

Museale collecties - bruiklenen per museumcategorie

Per museumcategorie verschilt het aandeel en het soort bruiklenen in de collectie, maar in bijna alle categorieën is de grootste groep bruiklenen afkomstig van binnenlandse particulieren. De museumcategorie volkenkunde heeft hierbij het grootste aandeel (25%).

Staafgrafiek die het percentage van de collectie toont dat bestaat uit bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse musea per museumcategorie in 2016.

Museale collecties - locatie van de objecten

In 2018 bevond 56% van de museale collectie in Nederland zich in het depot, waarbij musea in Zuid-Holland met 61% het grootste aandeel hadden, maar net 2% meer dan die in Noord-Holland en Limburg (59% elk). Bij de Kunstmusea stond gemiddeld 70% in depot, bij musea voor Bedrijf & techniek 39%. 84% van de collectie van de BIS-musea was in het depot te vinden, bij de overig-geregistreerde musea was dit 59% en bij de niet-geregistreerde musea was dit 37%.

Kaart van Nederland die in percentages de locatie van de collectie per provincie weergeeft in 2018

Museale collecties - totaal aantal objecten

De totale museumcollectie in Nederland bestond eind 2018 uit bijna 77 miljoen objecten. Musea in Zuid-Holland hebben hierin met iets meer dan 60 miljoen verreweg het grootste aandeel, met name door de ruim 37 miljoen objecten van museum Naturalis. Naar categorie zijn het dan ook de Natuurhistorische musea die de grootse collectie hebben (ruim 45 miljoen) en naar museumstatus de BIS-musea (bijna 59 miljoen).

Staafgrafiek die het aantal objecten per provincie toont in 2018.

Educatieve programma's musea - aanbod per provincie

81% van de Nederlandse musea biedt minstens één educatief programma aan voor een specifieke doelgroep, waarvan de meeste in Groningen, Noord-Brabant en Zeeland. De meeste educatieve programma’s zijn ontwikkeld voor scholieren uit groep 3 t/m 8 (94% van de musea met educatieve programma's). Gemiddeld 13% van de musea biedt educatieve programma’s voor Nederlanders met een migratieachtergrond aan, musea in Drenthe en Zuid-Holland het vaakst (25% en 24%).

Kaart van Nederland die het percentage musea toont dat educatieve programma's voor scholieren van het voortgezet onderwijs aanbiedt per provincie in 2018

Museummedewerkers - aantal en fte

In 2018 werkten in totaal 47.306 mensen in een museum in  Nederland. Hiervan waren 9.434 in loondienst, 5.263 extern ingehuurd en 32.609 vrijwilligers. De 3-jaars trend is stijgend voor alle typen werknemers, al ligt die voor het aantal fte's van vrijwilligers nog onder het niveau van 2016.

Cirkeldiagram met het aantal museummedewerkers in 2018.

Educatieve programma's musea - aanbod per museumstatus

Bijna alle BIS-musea (96%) boden in 2018 een of meer educatieve programma’s aan voor specifieke doelgroepen, met name aan scholieren uit de groep 3 t/m 8. Maar ook 85% van de overig geregistreerde musea bood één of meerdere educatieve programma's aan evenals 63% van de niet-geregistreerde musea.

Staafdiagram dat het percentage musea weergeeft dat educatieve programma's voor scholieren aanbiedt naar museumstatus in 2018

Vriendenverenigingen van musea - aantal lidmaatschappen

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen van musea in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hadden in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Staafgrafiek die het totaal aantal vrienden van musea in Nederland toont in 2014 en 2015.

Pagina's