De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Subsidie herbestemming - aantal aanvragen en verleende bedragen

Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal 2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.

Lijndiagram die het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen Haalbaarheidsonderzoek en Wind- en waterdicht maken toont in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - naar monumentstatus

Van 2011 tot en met 2018 was 60% van de monumenten met een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek een rijksmonument. 61% van het totaal verleende subsidiebedrag ging naar rijksmonumenten. Bij wind- en waterdicht neemt het percentage rijksmonumenten jaarlijks af bij zowel het aantal monumenten als bij het verleende subsidiebedrag.

Staafgrafiek die het aantal objecten voor haalbaarheidsonderzoek toont per type bescherming in de jaren 2011-2018.

Subsidie herbestemming - per categorie

Van 2011 tot en met 2018 werden voor haalbaarheidsonderzoek de meeste aanvragen  ingediend voor de categorie 'Religieuze gebouwen'. De rijksmonumenten in deze categorie ontvingen ook de meeste subsidie, namelijk € 1.974.200. Voor wind- en waterdicht maken werden de meeste aanvragen ingediend in de categorie 'Boerderijen, molens en bedrijven'. Er ging over de periode 2011-2018 in totaal een bedrag van € 1.902.212 naar deze categorie rijksmonumenten.

Staafgrafiek die het aantal objecten waarvoor haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd toont per hoofdcategorie in de jaren 2011-2018.

Subsidie herbestemming - regionale spreiding

De meeste monumenten waarvoor een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is gedaan in 2011 tot en met 2017 staan in COROP-gebied Zuid-Limburg. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen eveneens de meeste subsidie (€930.210). Ook voor wind- en waterdicht werden in periode 2011-2017 de meeste aanvragen ingediend voor monumenten die in COROP-gebied Zuid-Limburg staan. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen de meeste subsidie voor wind- en waterdicht maken (€ 328.919).

Kaarten van Nederland die het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek tonen per COROP-gebied in de jaren 2014-2017.

Onderwijs in de erfgoedzorg - archeologie

Het aantal archeologie-opleidingen in Nederland steeg in de collegejaren 2011 en 2015 van 15 naar 17, maar het totaal aantal studenten dat aan een archeologie-opleiding begon bleef nagenoeg gelijk (respectievelijk 210 en 211 studenten). De meeste opleidingen richtten zich op de mediterrane archeologie. De Universiteit Leiden (UL) biedt de meeste archeologische opleidingen en heeft ook de meeste instromers en afstudeerders.

Staafgrafiek met het aantal opleidingen archeologie per niveau en per instelling in 2015.

Onderwijs in de erfgoedzorg - kunstgeschiedenis

In 2015 boden 6 universiteiten in totaal 21 kunsthistorische opleidingen aan. Het aantal afstudeerrichtingen verdubbelde bijna ten opzichte van 2011, maar het aantal beginnende studenten daalde met een kwart. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in 2015 zowel als in 2011 de grootste in- en uitstroom aan studenten kunstgeschiedenis.

Grafiek met het aantal kunsthistorische opleidingen per niveau en per instelling in 2015.

Onderwijs in de erfgoedzorg - erfgoedbreed

In 2015 boden 15 instellingen in totaal 32 erfgoedbrede opleidingen aan. Het aantal instromers daalde tussen 2011 en 2015 bij de universiteiten van 979 naar 902, maar nam bij de hbo-opleidingen toe van 312 naar 357. Het totaal aantal afstudeerders daalde van 835 in 2011 naar 788 in 2015. In 2015 had de Reinwardt Academie de meeste instromers en Maastricht University (MU) de meeste afstudeerders (156).

Staafgrafiek met het aantal erfgoedbrede opleidingen per opleidingsniveau en per instelling in 2015.

Onderwijs in de erfgoedzorg - post-initieel erfgoedbreed

Er zijn in totaal 29 aanbieders van post-initieel onderwijs aan professionals in de erfgoedzorg in Nederland. Zij bieden samen 112 cursussen aan. 4 instellingen verzorgen bijna de helft van het totale cursusaanbod. De meeste cursussen (39) betreffen het gebouwde erfgoed en/of de zorg voor het erfgoed (99) en hebben een omvang van één dag (70 van de 112).

Cirkeldiagram met in de segmenten de aantallen verschillende aanbieders van post-initieel onderwijs in 2014.

Onderzoek door musea - capaciteit

Het aantal wetenschappelijke fte’s hangt in grote mate samen met het totaal aantal fte's dat bij een museum in dienst is. Naturalis had met 80 fte in 2016 de meeste capaciteit voor onderzoek, gevolgd door het Rijksmuseum (26fte) en het Nationaal Museum voor Wereldculturen (12,4fte). Bij de meeste musea is het aantal wetenschappelijke fte’s van 2008 tot 2016 redelijk constant.

Staafgrafiek die het aantal fte totaal en wetenschappelijk per museum toont in 2016.

Pagina's