De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Subsidie voor onderhoud - aantal aanvragen en monumenten

In 2020 werden 1.492 aanvragen in het kader van de instandhoudingsregeling gedaan, 97 meer dan het jaar daarvoor. De aanvragen betroffen 2.227 unieke monumenten in de geldstromen voor gebouwd-, groen- en archeologisch erfgoed. Aan 1.985 hiervan werd een subsidie verleend en de aanvragen voor 247 monumenten werden op inhoudelijke gronden afgewezen of ingetrokken.

Lijngrafiek waarin het aantal aanvragen voor SIM subsidie van 2006 tot en met 2020 is weergegeven.

Subsidie voor onderhoud - categorieën en hoogte subsidie

De meeste subsidieverleningen in 2020 betroffen de hoofdcategorie 'kastelen, landhuizen en parken' (536). Over de gehele periode 2006-2020 kreeg de categorie 'boerderijen, molens en bedrijven' de meeste verleningen (5.307)., maar de categorie 'religieuze gebouwen' ontving in deze periode het grootste deel (40,7%) van de totaal verleende subsidie.

Staafgrafiek met het aantal verleningen SIM-subsidie voor unieke monumenten per hoofdcategorie per jaar.

Subsidie voor onderhoud - type eigenaar en prioriteit

Met ingang van 2013 hebben werelderfgoed en monumenten die in eigendom zijn van POMs een voorrangspositie bij de verdeling van de instandhoudingssubsidie. In de periode 2006-2020 ging het merendeel van de subsidieverleningen naar monumenten van verenigingen, stichtingen of kerkbesturen.

Staafgrafiek met het aantal verleningen aan unieke monumenten per type eigenaar per jaar 2006-2020.

Behoud in situ - totaal

In de steekproefperiode 2007-2013 blijkt dat het aandeel behoud in situ in die jaren vrijwel gelijk bleef, op iets meer dan 30%. Het aandeel archeologische begeleidingen steeg echter van 12,2% naar 32,2%.

Cirkeldiagram met het percentage behoud in situ en dat ex situ over de jaren 2007-2013

Museumbezoek - trend 2016-2018

Over de afgelopen 3 jaar vertoont het aantal museumbezoeken een stijgende lijn (+4,5% t.o.v. 2016). Het aandeel bezoeken uit het buitenland steeg meer (+12%) dan dat uit het binnenland (+1,4%) t.o.v.2016. Natuurhistorische musea zagen een daling in bezoekaantallen van 21,6% ten opzichte van 2016. 

Lijngrafiek met de trend van het museumbezoek voor alle musea in Nederland van 2016-2018

Erfgoedverenigingen - aantal leden

Bij 5 van de 8 onderzochte erfgoedverenigingen nam het ledenaantal in 2019 toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Natuurmonumenten zag ten opzichte van 2018 in absolute zin de grootste toename met bijna 17.000 leden. De Vereniging Heemschut zag met +16,3% in relatieve zin de grootste stijging in het ledenaantal.

Staafgrafiek met het aantal leden van de AWN, de NJBG en de DDA van 2008 tot en met 2019.

Crowdfunding - erfgoedbrede campagnes

Van de € 449.453 die in 2019 met 21 succesvolle crowdfundingcampagnes voor cultureel erfgoed werd opgehaald was € 398.932 (88,5%) voor roerend erfgoed (15 campagnes). De overige € 50.521 was voor monumenten (6 campagnes).

Staafgrafiek met aantal succesvolle crowdfundingscampagnes per vakgebier 2014-2019

Crowdfunding - roerend erfgoed

Van de bijna 449.453 euro die de erfgoedsector in 2019 middels succesvolle crowdfundingcampagnes ophaalde, was in totaal € 398.932 (88,7%) voor roerend erfgoed. € 397.832 (99,7%) hiervan was voor museale campagnes.

Lijngrafiek met het aantal succesvolle campagnes voor roerend erfgoed van 2014-2019

Pagina's