De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Wederopbouwgebieden – wezenlijke veranderingen naar type

Tussen 2011 en 2015 zijn de meeste wezenlijke veranderingen van invloed geweest op de structuur van de wederopbouwgebieden, vooral op de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Veranderingen in de functie van een wederopbouwgebied hebben meestal te doen met functiezonering. Beeldveranderingen grepen relatief vaak in op de verschijningsvorm en zichtrelaties.

Staafgrafiek die het totaal aantal veranderingen per type wederopbouwgebied en per categorie toont in 2015 ten opzichte van 2011.

Erfgoedbezoek - naar categorie, geslacht en leeftijd

59% van de Nederlanders bracht in 2014 een bezoek aan een historische stad, dorp of gebouw, 25% historische festivals of evenementen. Mannen en kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 11 jaar geven het vaakst aan wel eens erfgoed te hebben bezocht in 2014.

Staafdiagram die het percentage Nederlanders toont dat wel eens erfgoed bezoekt en de bezoekfrequentie per jaar in 2014.

Erfgoedbezoek - naar opleiding, inkomen en herkomst

Voor alle typen erfgoed geldt dat hoe hoger de opleiding of het inkomen is, hoe hoger het percentage Nederlanders dat wel eens een bezoek brengt aan erfgoed. Het percentage Nederlanders met een westerse migratieachtergrond dat een bezoek brengt aan erfgoed ligt voor bijna alle categorieën hoger dan voor Nederlanders en Nederlanders met een niet westerse migratieachtergrond.

Staafgrafiek die het percentage erfgoedbezoek per opleidingsniveau toont in 2014.

Subsidie herbestemming - aantal aanvragen en verleende bedragen

Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal 2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.

Lijndiagram die het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen Haalbaarheidsonderzoek en Wind- en waterdicht maken toont in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - naar monumentstatus

Van 2011 tot en met 2018 was 60% van de monumenten met een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek een rijksmonument. 61% van het totaal verleende subsidiebedrag ging naar rijksmonumenten. Bij wind- en waterdicht neemt het percentage rijksmonumenten jaarlijks af bij zowel het aantal monumenten als bij het verleende subsidiebedrag.

Staafgrafiek die het aantal objecten voor haalbaarheidsonderzoek toont per type bescherming in de jaren 2011-2018.

Subsidie herbestemming - per categorie

Van 2011 tot en met 2018 werden voor haalbaarheidsonderzoek de meeste aanvragen  ingediend voor de categorie 'Religieuze gebouwen'. De rijksmonumenten in deze categorie ontvingen ook de meeste subsidie, namelijk € 1.974.200. Voor wind- en waterdicht maken werden de meeste aanvragen ingediend in de categorie 'Boerderijen, molens en bedrijven'. Er ging over de periode 2011-2018 in totaal een bedrag van € 1.902.212 naar deze categorie rijksmonumenten.

Staafgrafiek die het aantal objecten waarvoor haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd toont per hoofdcategorie in de jaren 2011-2018.

Subsidie herbestemming - regionale spreiding

De meeste monumenten waarvoor een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is gedaan in 2011 tot en met 2017 staan in COROP-gebied Zuid-Limburg. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen eveneens de meeste subsidie (€930.210). Ook voor wind- en waterdicht werden in periode 2011-2017 de meeste aanvragen ingediend voor monumenten die in COROP-gebied Zuid-Limburg staan. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen de meeste subsidie voor wind- en waterdicht maken (€ 328.919).

Kaarten van Nederland die het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek tonen per COROP-gebied in de jaren 2014-2017.

Onderwijs in de erfgoedzorg - archeologie

Het aantal archeologie-opleidingen in Nederland steeg in de collegejaren 2011 en 2015 van 15 naar 17, maar het totaal aantal studenten dat aan een archeologie-opleiding begon bleef nagenoeg gelijk (respectievelijk 210 en 211 studenten). De meeste opleidingen richtten zich op de mediterrane archeologie. De Universiteit Leiden (UL) biedt de meeste archeologische opleidingen en heeft ook de meeste instromers en afstudeerders.

Staafgrafiek met het aantal opleidingen archeologie per niveau en per instelling in 2015.

Onderwijs in de erfgoedzorg - kunstgeschiedenis

In 2015 boden 6 universiteiten in totaal 21 kunsthistorische opleidingen aan. Het aantal afstudeerrichtingen verdubbelde bijna ten opzichte van 2011, maar het aantal beginnende studenten daalde met een kwart. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in 2015 zowel als in 2011 de grootste in- en uitstroom aan studenten kunstgeschiedenis.

Grafiek met het aantal kunsthistorische opleidingen per niveau en per instelling in 2015.

Pagina's