De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Onderwijs in de erfgoedzorg - erfgoedbreed

In 2015 boden 15 instellingen in totaal 32 erfgoedbrede opleidingen aan. Het aantal instromers daalde tussen 2011 en 2015 bij de universiteiten van 979 naar 902, maar nam bij de hbo-opleidingen toe van 312 naar 357. Het totaal aantal afstudeerders daalde van 835 in 2011 naar 788 in 2015. In 2015 had de Reinwardt Academie de meeste instromers en Maastricht University (MU) de meeste afstudeerders (156).

Staafgrafiek met het aantal erfgoedbrede opleidingen per opleidingsniveau en per instelling in 2015.

Onderwijs in de erfgoedzorg - post-initieel erfgoedbreed

Er zijn in totaal 29 aanbieders van post-initieel onderwijs aan professionals in de erfgoedzorg in Nederland. Zij bieden samen 112 cursussen aan. 4 instellingen verzorgen bijna de helft van het totale cursusaanbod. De meeste cursussen (39) betreffen het gebouwde erfgoed en/of de zorg voor het erfgoed (99) en hebben een omvang van één dag (70 van de 112).

Cirkeldiagram met in de segmenten de aantallen verschillende aanbieders van post-initieel onderwijs in 2014.

Onderzoek door musea - capaciteit

Het aantal wetenschappelijke fte’s hangt in grote mate samen met het totaal aantal fte's dat bij een museum in dienst is. Naturalis had met 80 fte in 2016 de meeste capaciteit voor onderzoek, gevolgd door het Rijksmuseum (26fte) en het Nationaal Museum voor Wereldculturen (12,4fte). Bij de meeste musea is het aantal wetenschappelijke fte’s van 2008 tot 2016 redelijk constant.

Staafgrafiek die het aantal fte totaal en wetenschappelijk per museum toont in 2016.

Gemeentelijke bestemmingsplannen – aandacht voor cultuurhistorie

Van de 36 onderzochte bestemmingsplannen hebben alle een archeologische paragraaf en 25 een cultuurhistorische paragraaf. Hierin worden archeologische waarden het meest genoemd gevolgd door gebouwd erfgoed. Cultuurlandschappelijke waarden komen het minst aan bod. Uit de toelichting op de bestemmingsplannen blijkt dat vooral archeologische waarden doorwerken in de ruimtelijke plannen.

Staafgrafiek die het aantal gemeenten toont dat verwijst naar erfgoedgerelateerd beleid en wetgeving in 2016.

Vergunningvrij bouwen – begrijpelijkheid van de regelgeving

Voor 62% van de responsgroep (168 van de 335 aangeschreven gemeenten) is het duidelijk welke activiteiten wel en niet vergunningplichtig zijn. Het vergunningvrij bouwen bij, in, op of aan een rijksmonument voor zover het onderdelen betreft zonder monumentale waarde, vindt 67% onvoldoende begrijpelijk.

Staafgrafiek die toont welk percentage van de gemeenten die het duidelijk vinden welke activiteiten vergunningplichtig zijn in 2016.

Vergunningvrij bouwen – inzicht en contactmomenten

57% van de 168 responderende gemeenten zegt dat het zicht van gemeenten op de inhoud en uitvoering van activiteiten sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten gelijk is gebleven. 61% denkt dat ook het aantal contactmomenten met monumenteigenaren niet is veranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten toont dat het zicht op de inhoud en uitvoering veranderd vindt sinds de invoering van vergunningvrij bouwen in 2016.

Pagina's