De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Vergunningvrij bouwen – bestuurlijke lasten

Volgens 55% van de 168 responderende gemeenten is het aantal vergunningaanvragen sinds de invoer van vergunningvrije activiteiten gelijk gebleven. Ook de bestuurlijke lasten met betrekking tot vergunningverlening zijn volgens de meerderheid gelijk gebleven (54%). Volgens 44% zijn de bestuurlijke lasten met betrekking tot toezicht en handhaving onveranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten dat vindt dat het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven in 2016.

Vergunningvrij bouwen – effect op rijksmonumenten

61% van de responderende (168 van de 335 aangeschreven) gemeenten constateert één of meerdere keren per jaar dat er ten onrechte geen vergunning is aangevraagd voor werkzaamheden aan een rijksmonument. Respectievelijk 63% en 58% vindt dat sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten de technische staat en cultuurhistorische waarden van rijksmonumenten gelijk zijn gebleven.

Staafgrafiek die toont hoe vaak er volgens gemeenten ten onrechte geen vergunning wordt aangevraagd per jaar.

Terreinbeheerders - toegankelijkheid

De terreinen van 36 van de 41 responderende terreinbeheerders (88%) zijn geheel (46%) of gedeeltelijk (41%) fysiek toegankelijk voor bezoekers. 25 beheerders (61%) geven op hun website cultuurhistorische informatie over deze terreinen. 17 beheerders (41%) doen wel eens of ieder jaar mee aan de Open Monumentendag.

Staafgrafiek die toont hoeveel terreinen toegankelijk zijn naar type erfgoed in 2016.

Terreinbeheerders - richtlijnen en beleid

De meeste van de 44 responderende terreinbeheerders hebben natuur (40), verpachte landbouwgrond (32), eigen landbouwgrond (30) of productiebos (25) in beheer. Niet alle terreinbeheerders beschikken over beleid en richtlijnen voor de cultuurhistorische elementen op hun terreinen. Als beschermde stads- of dorpsgezichten onderdeel uitmaken van de terreinen beschikken terreinbeheerders slechts bij uitzondering over beleid en richtlijnen hiervoor.

Staafgrafiek die het omvang van de terreinen in het beheer per type grond toont in 2016.

Terreinbeheerders - erfgoedkennis en samenwerking

Het merendeel van de responderende terreinbeheerders (27 van de 44) beschikt zowel structureel als via inhuur over erfgoedkennis. 22 beheerders doen tevens aan kennisuitwisseling op dit gebied en eveneens 22 werken samen met erfgoedpartners zoals provinciale steunpunten.

Staafgrafiek die de aanwezigheid van kennis over erfgoed toont per type beheerder in 2016.

Terreinbeheerders - informatievoorziening

16 van de 44 responderende terreinbeheerders hebben één of meer bezoekerscentra waar het publiek informatie over erfgoed kan verkrijgen. Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten hebben de meeste bezoekerscentra, respectievelijk 15 en 9.

Staafgrafiek die toont hoe terreinbeheerders het publiek informeren per type beheerder in 2016.

Erfgoedkaarten - aantal per provincie en gemeente

Tussen 2014 en 2016 steeg het aantal erfgoedkaarten bij de meeste gemeenten licht of bleef gelijk. In Noord-Holland en Zuid-Holland daalde het totaal aantal gemeentelijke erfgoedkaarten. De meeste kaarten betreffen bekende- en verwachte archeologische waarden. Kaarten met historische stedenbouw zijn beperkt aanwezig.

Kaart van Nederland die het aantal erfgoedkaarten per provincie toont in 2014 en 2016.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen 2012-2017

28% van alle rijksmonumentale adressen in de provincie Groningen heeft in de periode 2012-2017 minstens éénmaal schade gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor het zogenaamde 'aardbevingsgebied' betreft dit 33% van de rijksmonumentale adressen. 75% van alle schademeldingen werd uitbetaald en 77% van die in het aardbevingsgebied.

Infographic die het totaal aantal aardbevingsschademeldingen toont in de provincie Groningen van 2012 t/m 2017.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen per CBS-categorie

De meeste rijksmonumentale adressen die in de periode 2012-2017 minimaal éénmaal schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) vallen in de CBS-categorieën ‘gebouwen/woonhuizen’ (569), ‘agrarische gebouwen’ (204) en ‘kerkelijke gebouwen’ (127). Het totaal aantal schademeldingen in deze categorieën was respectievelijk 867, 349 en 171.

Staafgrafiek die het aantal rijksmonumentale adressen met minstens één schademelding toont per CBS-categorie in 2012-2017.

Pagina's