De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Erfgoed in waterbeleid - provincies

In 2010 werden in provinciale structuurvisies, waterparagrafen en waterplannen in totaal 2.395 erfgoedtermen geteld. In 2016 was dit aantal gedaald naar 1.825. In zowel 2010 als in 2016 kwam de term ‘cultuurhistorie’ het meest voor in deze beleidsstukken (respectievelijk 1.117 en 701 keer), gevolgd door ‘archeologie’ (respectievelijk 567 en 538 keer) en ‘erfgoed’ (respectievelijk 288 en 331 keer).

Staafgrafiek die het totaal aantal erfgoedtermen in provinciale beleidsstukken per type beleidsstuk toont in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - gemeenten

Van 11 gemeenten die bij het onderzoek in 2010 cultuurhistorisch beleid hadden, besteedden 8 daarin aandacht aan watergerelateerd erfgoed. In 2016 waren dit 11 van de 16 gemeenten met cultuurhistorisch beleid. Van de 23 gemeenten met archeologisch beleid in 2010 hadden 17 daarin aandacht voor watergerelateerd erfgoed. In 2016 steeg dit aantal naar 24 van de 28 gemeenten met archeologisch beleid.

Staafgrafiek die toont hoeveel gemeenten in de steekproef in hun cultuurhistorisch beleid aandacht hebben voor watergerelateerd erfgoed in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - waterschappen

Het aantal waterschappen dat in hun beleid aandacht besteedt aan gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurhistorisch landschap daalde in 2016 ten opzichte van 2010. Het aantal gebruikte erfgoedtermen in de waterbeheerplannen van waterschappen daalde eveneens in die jaren, evenals het aantal waterschappen met aanvullend beleid voor erfgoed.

Staafgrafiek die het aantal waterschappen toont die in het waterbeheerplan aandacht geven aan archeologie, gebouwd erfgoed en historisch cultuurlandschap in 2010 en 2016.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Gelderland en Utrecht hadden in 2018 de meeste vrijwilligers, respectievelijk 10.800 en 9.523, Flevoland de minste, 2.125. Het totaal aantal vrijwilligers toont van 2014 tot 2016 een stijgende lijn. Daarna is er sprake van een daling.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2018.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per provincie

In de steekproef  van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van onderhoud.  

Staafgrafiek met het aantal groene monumenten in de steekproef 2016 per provincie.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in 2018 in totaal zo'n 74.000 bodemvondsten. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie, ingericht als open depot, had  de meeste objecten intern in expositie (ca. 26.000). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis exposeerde met 7.520 vondsten de meeste objecten extern.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2018

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2018 ongeveer 140.000., iets minder dan in 2017. Over het algemeen nam het aantal bezoekers dus af, maar met name de depots van NAD Nuis (+393), Limburg (+760) en Amersfoort (+1.700) zagen hun bezoekersaantallen stijgen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2012-2018

Pagina's