De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Erfgoed in waterbeleid - waterschappen

Het aantal waterschappen dat in hun beleid aandacht besteedt aan gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurhistorisch landschap daalde in 2016 ten opzichte van 2010. Het aantal gebruikte erfgoedtermen in de waterbeheerplannen van waterschappen daalde eveneens in die jaren, evenals het aantal waterschappen met aanvullend beleid voor erfgoed.

Staafgrafiek die het aantal waterschappen toont die in het waterbeheerplan aandacht geven aan archeologie, gebouwd erfgoed en historisch cultuurlandschap in 2010 en 2016.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Gelderland en Utrecht hadden in 2018 de meeste vrijwilligers, respectievelijk 10.800 en 9.523, Flevoland de minste, 2.125. Het totaal aantal vrijwilligers toont van 2014 tot 2016 een stijgende lijn. Daarna is er sprake van een daling.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2018.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per provincie

In de steekproef  van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van onderhoud.  

Staafgrafiek met het aantal groene monumenten in de steekproef 2016 per provincie.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar.

Museale collecties - digitale toegankelijkheid

Gemiddeld 68% van de objecten in de Nederlandse musea was eind 2018 digitaal geregistreerd en 36% was op internet  te vinden. Meer dan de helft (54%) van de collecties van de Volkenkundige musea was via internet zichtbaar en iets minder dan een-derde (30%) van die van de Geschiedenismusea.

Kaart van Nederland met het percentage van de collectie dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2018

Archeologische rijksmonumenten - aantal

Eind 2019 waren er in totaal 1.460 archeologische rijksmonumenten in Nederland. De meeste bevinden zich in de provincie Gelderland (294) en Groningen (215). In Flevoland bevindt zich het kleinste aantal (27).

Lijngrafiek die de groei van het totaal aantal archeologische rijksmonumenten in Nederland aangeeft van 1968 tot 2019.

Museale financiën - totale lasten

In 2018 overstegen de totale lasten van de 616 musea  in Nederland de 1 miljard euro (1.029.000.000). De musea in Noord-Holland (415 miljoen) en Zuid-Holland (258 miljoen) evenals de musea in de categorieën Kunst (473 miljoen) en Geschiedenis (393 miljoen) hadden hierin het grootste aandeel. De 27 BIS-musea hadden in 2018 in absolute zin de hoogste lasten, gemiddeld 14,7 miljoen per museum. De lasten stegen vooral voor musea in Overijssel, Friesland en Zeeland.

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea van 2016-18 toont.

Museale financiën - incidentele inkomsten

In 2018 ontvingen de Nederlandse musea in totaal ruim 110 miljoen aan incidentele middelen: zo'n 14 miljoen uit publieke- en 96 miljoen euro uit private middelen. De musea in Noord- en Zuid-Holland (39% en 30% van het totaal aan incidentele middelen) ontvingen het meest, net als de musea voor kunst (52%) en die voor geschiedenis (30%).

Lijndiagram met de trend van de hoogte van de publieke en private middelen van de musea van 2016-2018

Pagina's