De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museale collecties - totaal aantal objecten

De totale museumcollectie in Nederland bestond eind 2018 uit bijna 77 miljoen objecten. Musea in Zuid-Holland hebben hierin met iets meer dan 60 miljoen verreweg het grootste aandeel, met name door de ruim 37 miljoen objecten van museum Naturalis. Naar categorie zijn het dan ook de Natuurhistorische musea die de grootse collectie hebben (ruim 45 miljoen) en naar museumstatus de BIS-musea (bijna 59 miljoen).

Staafgrafiek die het aantal objecten per provincie toont in 2018.

Educatieve programma's musea - aanbod per provincie

81% van de Nederlandse musea biedt minstens één educatief programma aan voor een specifieke doelgroep, waarvan de meeste in Groningen, Noord-Brabant en Zeeland. De meeste educatieve programma’s zijn ontwikkeld voor scholieren uit groep 3 t/m 8 (94% van de musea met educatieve programma's). Gemiddeld 13% van de musea biedt educatieve programma’s voor Nederlanders met een migratieachtergrond aan, musea in Drenthe en Zuid-Holland het vaakst (25% en 24%).

Kaart van Nederland die het percentage musea toont dat educatieve programma's voor scholieren van het voortgezet onderwijs aanbiedt per provincie in 2018

Museummedewerkers - aantal en fte

In 2018 werkten in totaal 47.306 mensen in een museum in  Nederland. Hiervan waren 9.434 in loondienst, 5.263 extern ingehuurd en 32.609 vrijwilligers. De 3-jaars trend is stijgend voor alle typen werknemers, al ligt die voor het aantal fte's van vrijwilligers nog onder het niveau van 2016.

Cirkeldiagram met het aantal museummedewerkers in 2018.

Educatieve programma's musea - aanbod per museumstatus

Bijna alle BIS-musea (96%) boden in 2018 een of meer educatieve programma’s aan voor specifieke doelgroepen, met name aan scholieren uit de groep 3 t/m 8. Maar ook 85% van de overig geregistreerde musea bood één of meerdere educatieve programma's aan evenals 63% van de niet-geregistreerde musea.

Staafdiagram dat het percentage musea weergeeft dat educatieve programma's voor scholieren aanbiedt naar museumstatus in 2018

Vriendenverenigingen van musea - aantal lidmaatschappen

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen van musea in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hadden in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Staafgrafiek die het totaal aantal vrienden van musea in Nederland toont in 2014 en 2015.

Kunstuitlenen - aantal

In augustus 2019 waren er in totaal 113 kunstuitleenorganisaties bij de Kamer van Koophandel ingeschreven die samen 135 vestigingen hadden. De meeste vestigingen bevinden zich in Zuid-Holland en Noord-Brabant (allebei 23). Het grootste deel van de kunstuitlenen specialiseert zich in hedendaagse kunst (68). 87 van de kunstuitlenen zijn een commerciële organisatie.

Kaart van Nederland die het aantal vestigingen van kunstuitlenen per provincie toont in augustus 2018 en 2019.

Beschermde stads- en dorpsgezichten – wezenlijke veranderingen naar type

Tussen 2011 en 2015 hebben de meeste veranderingen in beschermde stads- en dorpsgezichten uit de steekproef plaatsgevonden in hun structuur en waren vooral van invloed op de maat, schaal en korrelgrootte (15 keer). Wezenlijke veranderingen in de functie van een gezicht grepen vooral in op de hiërarchie (4 keer). Wezenlijke veranderingen in het beeld van de gezichten waren het vaakst van invloed op stijl en verschijningsvorm (12 keer).

Staafgrafiek die het totaal aantal veranderingen per type beschermd gezicht en per categorie toont in 2015 ten opzichte van 2011.

Pagina's