De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Museale collecties - totaal aantal objecten

De totale museumcollectie in Nederland bestond eind 2017 uit 82.937.000 objecten. Musea in Zuid-Holland hebben met bijna 64 miljoen (63.935.000) objecten samen verreweg het grootste aandeel, vooral door het grote aantal objecten van museum Naturalis (ruim 37 miljoen).

Staafgrafiek die het aantal objecten per provincie toont in 2017.

Museale collecties - bruiklenen per museumcategorie

Per museumcategorie verschilt het aandeel en het soort bruiklenen in de collectie, maar in bijna alle categorieën is de grootste groep bruiklenen afkomstig van binnenlandse particulieren. De museumcategorie volkenkunde heeft hierbij het grootste aandeel (25%).

Staafgrafiek die het percentage van de collectie toont dat bestaat uit bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse musea per museumcategorie in 2016.

Museale collecties - eigenaar

Eind 2016 was 66% van de museumcollecties in Nederland in het bezit van de museumorganisaties zelf. De musea in Groningen hebben het grootste aandeel collectie in eigen bezit (80%). De collecties van de BIS-musea daarentegen zijn voor het grootste gedeelte (62%) rijksbezit.

Kaart van Nederland die de eigenaar van de collectie per provincie in procenten weergeeft in 2016.

Museale collecties - bruiklenen per provincie

Een deel van de museumcollecties in Nederland wordt gevormd door objecten die van particulieren of andere musea in bruikleen zijn verkregen. In 2016 was 11% van de museale collectie in bruikleen gegeven door binnenlandse particulieren, 1% door particulieren in het buitenland en 2% door andere Nederlandse musea. Het aandeel bruiklenen uit buitenlandse musea was zo goed als te verwaarlozen.

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat wordt gevormd door bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse particulieren in 2016

Museale collecties - locatie van de objecten

In 2017 stond 52% van de alle museale collecties in Nederland in het depot. In Zuid-Holland was dit aandeel het grootst (61%) evenals bij kunstmusea, waar 68% van de collectie in het depot te vinden was. Bij de BIS-musea stond 83% van de collectie in het depot. In totaal was 1% van de Nederlandse museale collecties in bruikleen bij andere binnenlandse musea.

Kaart van Nederland die in percentages de locatie van de collectie per provincie weergeeft in 2017

Museale collecties - digitalisering

Gemiddeld 70% van de objecten in de Nederlandse musea is in een digitaal collectieregistratiesysteem te vinden 40% ook via internet. De collectie van de overig-geregistreerde musea loopt voorop wat betreft digitale registratie (73% t.o.v. 70% BIS en 62% niet-geregistreerd), de collectie van de BIS- musea wat betreft vindbaarheid op internet (59% t.o.v. 39% bij de overig-geregistreerde musea en 36% bij de niet-geregistreerde musea). 

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2017.

Museale financiën - subsidies

De trend van door provincies en gemeenten aan musea verleende subsidies stijgt ten opzichte van 2009, maar de hoogte van de rijkssubsidies daalde met 9,4%. Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen. Hetzelfde geldt voor kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2009 tot 2017.

Museale financiën - totale lasten

In 2017 waren de totale lasten van alle Nederlandse musea bij elkaar € 1.048.000.000. De musea in Noord-Holland en Zuid-Holland en de musea in de categorieën ‘beeldende kunst’ en ‘geschiedenis’  hadden de hoogste lasten.

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea van 2009-2017 toont.

Subsidie herbestemming - tussenevaluatie

De regeling Stimulering Herbestemming Monumenten blijkt een belangrijke accelerator voor het herbestemmingsproces. ​ In 30% van de gevallen waarvoor in 2011 en 2012 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking.

Cirkeldiagram waarin de mate is weergegeven waarin de subsidie aan de overweging tot herbestemming heeft bijgedragen

Pagina's