De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Onderwijs in de erfgoedzorg - post-initieel erfgoedbreed

Er zijn in totaal 29 aanbieders van post-initieel onderwijs aan professionals in de erfgoedzorg in Nederland. Zij bieden samen 112 cursussen aan. 4 instellingen verzorgen bijna de helft van het totale cursusaanbod. De meeste cursussen (39) betreffen het gebouwde erfgoed en/of de zorg voor het erfgoed (99) en hebben een omvang van één dag (70 van de 112).

Cirkeldiagram met in de segmenten de aantallen verschillende aanbieders van post-initieel onderwijs in 2014.

Gemeentelijke bestemmingsplannen – aandacht voor cultuurhistorie

Van de 36 onderzochte bestemmingsplannen hebben alle een archeologische paragraaf en 25 een cultuurhistorische paragraaf. Hierin worden archeologische waarden het meest genoemd gevolgd door gebouwd erfgoed. Cultuurlandschappelijke waarden komen het minst aan bod. Uit de toelichting op de bestemmingsplannen blijkt dat vooral archeologische waarden doorwerken in de ruimtelijke plannen.

Staafgrafiek die het aantal gemeenten toont dat verwijst naar erfgoedgerelateerd beleid en wetgeving in 2016.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken neemt toe en piekte in 2018 met 1.360.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar type worden weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven een steeds groter aandeel.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties 2

In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018 heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende locaties.

Staafgrafiek met aantal bezoekers per deelnemende stad aan de Museumnacht in de jaren 2010 tot en met 2018.

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2018 naar type en per provincie is weergegeven.

Archeologische depots - aantal bruiklenen

De meeste bruikleenovereenkomsten van de archeologische depots hebben betrekking op langdurige bruiklenen (meer dan 3 maanden). In 2017 zijn door de archeologische depots in totaal 656 bruiklenen verstrekt (152 kort en 504 langdurig) verstrekt aan 505 bruikleennemers.

Grafiek die het aantal bruiklenen per provinciaal en Rijks depot in 2017 toont.

Pagina's