De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Vergunningvrij bouwen – inzicht en contactmomenten

57% van de 168 responderende gemeenten zegt dat het zicht van gemeenten op de inhoud en uitvoering van activiteiten sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten gelijk is gebleven. 61% denkt dat ook het aantal contactmomenten met monumenteigenaren niet is veranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten toont dat het zicht op de inhoud en uitvoering veranderd vindt sinds de invoering van vergunningvrij bouwen in 2016.

Vergunningvrij bouwen – bestuurlijke lasten

Volgens 55% van de 168 responderende gemeenten is het aantal vergunningaanvragen sinds de invoer van vergunningvrije activiteiten gelijk gebleven. Ook de bestuurlijke lasten met betrekking tot vergunningverlening zijn volgens de meerderheid gelijk gebleven (54%). Volgens 44% zijn de bestuurlijke lasten met betrekking tot toezicht en handhaving onveranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten dat vindt dat het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven in 2016.

Vergunningvrij bouwen – effect op rijksmonumenten

61% van de responderende (168 van de 335 aangeschreven) gemeenten constateert één of meerdere keren per jaar dat er ten onrechte geen vergunning is aangevraagd voor werkzaamheden aan een rijksmonument. Respectievelijk 63% en 58% vindt dat sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten de technische staat en cultuurhistorische waarden van rijksmonumenten gelijk zijn gebleven.

Staafgrafiek die toont hoe vaak er volgens gemeenten ten onrechte geen vergunning wordt aangevraagd per jaar.

Terreinbeheerders - toegankelijkheid

De terreinen van 36 van de 41 responderende terreinbeheerders (88%) zijn geheel (46%) of gedeeltelijk (41%) fysiek toegankelijk voor bezoekers. 25 beheerders (61%) geven op hun website cultuurhistorische informatie over deze terreinen. 17 beheerders (41%) doen wel eens of ieder jaar mee aan de Open Monumentendag.

Staafgrafiek die toont hoeveel terreinen toegankelijk zijn naar type erfgoed in 2016.

Terreinbeheerders - richtlijnen en beleid

De meeste van de 44 responderende terreinbeheerders hebben natuur (40), verpachte landbouwgrond (32), eigen landbouwgrond (30) of productiebos (25) in beheer. Niet alle terreinbeheerders beschikken over beleid en richtlijnen voor de cultuurhistorische elementen op hun terreinen. Als beschermde stads- of dorpsgezichten onderdeel uitmaken van de terreinen beschikken terreinbeheerders slechts bij uitzondering over beleid en richtlijnen hiervoor.

Staafgrafiek die het omvang van de terreinen in het beheer per type grond toont in 2016.

Terreinbeheerders - erfgoedkennis en samenwerking

Het merendeel van de responderende terreinbeheerders (27 van de 44) beschikt zowel structureel als via inhuur over erfgoedkennis. 22 beheerders doen tevens aan kennisuitwisseling op dit gebied en eveneens 22 werken samen met erfgoedpartners zoals provinciale steunpunten.

Staafgrafiek die de aanwezigheid van kennis over erfgoed toont per type beheerder in 2016.

Terreinbeheerders - informatievoorziening

16 van de 44 responderende terreinbeheerders hebben één of meer bezoekerscentra waar het publiek informatie over erfgoed kan verkrijgen. Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten hebben de meeste bezoekerscentra, respectievelijk 15 en 9.

Staafgrafiek die toont hoe terreinbeheerders het publiek informeren per type beheerder in 2016.

Erfgoedkaarten - aantal per provincie en gemeente

Tussen 2014 en 2016 steeg het aantal erfgoedkaarten bij de meeste gemeenten licht of bleef gelijk. In Noord-Holland en Zuid-Holland daalde het totaal aantal gemeentelijke erfgoedkaarten. De meeste kaarten betreffen bekende- en verwachte archeologische waarden. Kaarten met historische stedenbouw zijn beperkt aanwezig.

Kaart van Nederland die het aantal erfgoedkaarten per provincie toont in 2014 en 2016.

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties 2

In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018 heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende locaties.

Staafgrafiek met aantal bezoekers per deelnemende stad aan de Museumnacht in de jaren 2010 tot en met 2018.

Pagina's