De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Terreinbeheerders - richtlijnen en beleid

De meeste van de 44 responderende terreinbeheerders hebben natuur (40), verpachte landbouwgrond (32), eigen landbouwgrond (30) of productiebos (25) in beheer. Niet alle terreinbeheerders beschikken over beleid en richtlijnen voor de cultuurhistorische elementen op hun terreinen. Als beschermde stads- of dorpsgezichten onderdeel uitmaken van de terreinen beschikken terreinbeheerders slechts bij uitzondering over beleid en richtlijnen hiervoor.

Staafgrafiek die het omvang van de terreinen in het beheer per type grond toont in 2016.

Terreinbeheerders - erfgoedkennis en samenwerking

Het merendeel van de responderende terreinbeheerders (27 van de 44) beschikt zowel structureel als via inhuur over erfgoedkennis. 22 beheerders doen tevens aan kennisuitwisseling op dit gebied en eveneens 22 werken samen met erfgoedpartners zoals provinciale steunpunten.

Staafgrafiek die de aanwezigheid van kennis over erfgoed toont per type beheerder in 2016.

Terreinbeheerders - informatievoorziening

16 van de 44 responderende terreinbeheerders hebben één of meer bezoekerscentra waar het publiek informatie over erfgoed kan verkrijgen. Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten hebben de meeste bezoekerscentra, respectievelijk 15 en 9.

Staafgrafiek die toont hoe terreinbeheerders het publiek informeren per type beheerder in 2016.

Erfgoedkaarten - aantal per provincie en gemeente

Tussen 2014 en 2016 steeg het aantal erfgoedkaarten bij de meeste gemeenten licht of bleef gelijk. In Noord-Holland en Zuid-Holland daalde het totaal aantal gemeentelijke erfgoedkaarten. De meeste kaarten betreffen bekende- en verwachte archeologische waarden. Kaarten met historische stedenbouw zijn beperkt aanwezig.

Kaart van Nederland die het aantal erfgoedkaarten per provincie toont in 2014 en 2016.

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties 2

In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018 heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende locaties.

Staafgrafiek met aantal bezoekers per deelnemende stad aan de Museumnacht in de jaren 2010 tot en met 2018.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen 2012-2017

28% van alle rijksmonumentale adressen in de provincie Groningen heeft in de periode 2012-2017 minstens éénmaal schade gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor het zogenaamde 'aardbevingsgebied' betreft dit 33% van de rijksmonumentale adressen. 75% van alle schademeldingen werd uitbetaald en 77% van die in het aardbevingsgebied.

Infographic die het totaal aantal aardbevingsschademeldingen toont in de provincie Groningen van 2012 t/m 2017.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen per CBS-categorie

De meeste rijksmonumentale adressen die in de periode 2012-2017 minimaal éénmaal schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) vallen in de CBS-categorieën ‘gebouwen/woonhuizen’ (569), ‘agrarische gebouwen’ (204) en ‘kerkelijke gebouwen’ (127). Het totaal aantal schademeldingen in deze categorieën was respectievelijk 867, 349 en 171.

Staafgrafiek die het aantal rijksmonumentale adressen met minstens één schademelding toont per CBS-categorie in 2012-2017.

Erfgoed in waterbeleid - provincies

In 2010 werden in provinciale structuurvisies, waterparagrafen en waterplannen in totaal 2.395 erfgoedtermen geteld. In 2016 was dit aantal gedaald naar 1.825. In zowel 2010 als in 2016 kwam de term ‘cultuurhistorie’ het meest voor in deze beleidsstukken (respectievelijk 1.117 en 701 keer), gevolgd door ‘archeologie’ (respectievelijk 567 en 538 keer) en ‘erfgoed’ (respectievelijk 288 en 331 keer).

Staafgrafiek die het totaal aantal erfgoedtermen in provinciale beleidsstukken per type beleidsstuk toont in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - gemeenten

Van 11 gemeenten die bij het onderzoek in 2010 cultuurhistorisch beleid hadden, besteedden 8 daarin aandacht aan watergerelateerd erfgoed. In 2016 waren dit 11 van de 16 gemeenten met cultuurhistorisch beleid. Van de 23 gemeenten met archeologisch beleid in 2010 hadden 17 daarin aandacht voor watergerelateerd erfgoed. In 2016 steeg dit aantal naar 24 van de 28 gemeenten met archeologisch beleid.

Staafgrafiek die toont hoeveel gemeenten in de steekproef in hun cultuurhistorisch beleid aandacht hebben voor watergerelateerd erfgoed in 2010 en 2016.

Pagina's