De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Aardbevingen Groningen - schademeldingen 2012-2017

28% van alle rijksmonumentale adressen in de provincie Groningen heeft in de periode 2012-2017 minstens éénmaal schade gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor het zogenaamde 'aardbevingsgebied' betreft dit 33% van de rijksmonumentale adressen. 75% van alle schademeldingen werd uitbetaald en 77% van die in het aardbevingsgebied.

Infographic die het totaal aantal aardbevingsschademeldingen toont in de provincie Groningen van 2012 t/m 2017.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen per CBS-categorie

De meeste rijksmonumentale adressen die in de periode 2012-2017 minimaal éénmaal schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) vallen in de CBS-categorieën ‘gebouwen/woonhuizen’ (569), ‘agrarische gebouwen’ (204) en ‘kerkelijke gebouwen’ (127). Het totaal aantal schademeldingen in deze categorieën was respectievelijk 867, 349 en 171.

Staafgrafiek die het aantal rijksmonumentale adressen met minstens één schademelding toont per CBS-categorie in 2012-2017.

Erfgoed in waterbeleid - provincies

In 2010 werden in provinciale structuurvisies, waterparagrafen en waterplannen in totaal 2.395 erfgoedtermen geteld. In 2016 was dit aantal gedaald naar 1.825. In zowel 2010 als in 2016 kwam de term ‘cultuurhistorie’ het meest voor in deze beleidsstukken (respectievelijk 1.117 en 701 keer), gevolgd door ‘archeologie’ (respectievelijk 567 en 538 keer) en ‘erfgoed’ (respectievelijk 288 en 331 keer).

Staafgrafiek die het totaal aantal erfgoedtermen in provinciale beleidsstukken per type beleidsstuk toont in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - gemeenten

Van 11 gemeenten die bij het onderzoek in 2010 cultuurhistorisch beleid hadden, besteedden 8 daarin aandacht aan watergerelateerd erfgoed. In 2016 waren dit 11 van de 16 gemeenten met cultuurhistorisch beleid. Van de 23 gemeenten met archeologisch beleid in 2010 hadden 17 daarin aandacht voor watergerelateerd erfgoed. In 2016 steeg dit aantal naar 24 van de 28 gemeenten met archeologisch beleid.

Staafgrafiek die toont hoeveel gemeenten in de steekproef in hun cultuurhistorisch beleid aandacht hebben voor watergerelateerd erfgoed in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - waterschappen

Het aantal waterschappen dat in hun beleid aandacht besteedt aan gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurhistorisch landschap daalde in 2016 ten opzichte van 2010. Het aantal gebruikte erfgoedtermen in de waterbeheerplannen van waterschappen daalde eveneens in die jaren, evenals het aantal waterschappen met aanvullend beleid voor erfgoed.

Staafgrafiek die het aantal waterschappen toont die in het waterbeheerplan aandacht geven aan archeologie, gebouwd erfgoed en historisch cultuurlandschap in 2010 en 2016.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Gelderland en Utrecht hadden in 2018 de meeste vrijwilligers, respectievelijk 10.800 en 9.523, Flevoland de minste, 2.125. Het totaal aantal vrijwilligers toont van 2014 tot 2016 een stijgende lijn. Daarna is er sprake van een daling.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2018.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per provincie

In de steekproef  van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van onderhoud.  

Staafgrafiek met het aantal groene monumenten in de steekproef 2016 per provincie.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar.

Pagina's