De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museale financiën - subsidies

Vooral de rijks-, provinciale- en overige subsidies stegen sinds 2015, al daalde de provinciale subsidie ten opzichte van 2018 met 66,5%. Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen (200 miljoen plus) net zoals de kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft vanaf 2015

Museale financiën - publieksinkomsten en sponsoring

In 2019 kregen de 616 Nederlandse musea 249 miljoen euro aan publieksinkomsten binnen,  24 miljoen door sponsoring en 172 miljoen aan 'overige inkomsten'. De kunstmusea hadden in absolute zin de hoogste eigen inkomsten, maar de BIS-musea genereerden relatief de hoogste inkomsten.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft vanaf 2015.

Museale collecties - eigenaar

Eind 2016 was 66% van de museumcollecties in Nederland in het bezit van de museumorganisaties zelf. De musea in Groningen hebben het grootste aandeel collectie in eigen bezit (80%). De collecties van de BIS-musea daarentegen zijn voor het grootste gedeelte (62%) rijksbezit.

Kaart van Nederland die de eigenaar van de collectie per provincie in procenten weergeeft in 2016.

Museale collecties - locatie van de objecten

In 2019 bevond gemiddeld 61% van de museale collectie in Nederland zich in het depot, waarbij musea in Drenthe met 68% het grootste aandeel hadden en die in Friesland met 44% het kleinste. Bij de Kunstmusea stond gemiddeld 72% van de objecten in depot, bij de musea voor Bedrijf & techniek 42%. 85% van de collectie van de BIS-musea was in 2019 in het depot te vinden, bij de overig-geregistreerde musea was dit 60% en bij de niet-geregistreerde musea was dit 40%.

Kaart van Nederland die in percentages de locatie van de collectie per provincie weergeeft in 2019.

Museale collecties - totaal aantal objecten

De totale museumcollectie in Nederland bestond eind 2019 uit iets meer dan 78 miljoen objecten (78.192.000). Musea in Zuid-Holland hebben hierin met iets meer dan 61 miljoen verreweg het grootste aandeel, met name door de ruim 37 miljoen objecten van museum Naturalis. Naar categorie zijn het dan ook de Natuurhistorische musea die de grootse collectie hebben (ruim 45 miljoen) en naar museumstatus de BIS-musea (bijna 60 miljoen).

Staafgrafiek die het aantal objecten per provincie toont in 2019

Museale collecties - digitale toegankelijkheid

Tussen de 53% en 72% van de objecten in de Nederlandse musea was eind 2019 digitaal geregistreerd. Tussen de 18% en 43% was ook op internet  te vinden. Minder dan de helft (48%) van de collecties van de Volkenkundige musea was via internet zichtbaar en iongeveer een-derde (32%) van die van de Geschiedenismusea.

Kaart van Nederland met het percentage van de collectie dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2019.

Museummedewerkers - aantal en fte

In 2019 werkten in totaal 58.543 mensen in een museum in  Nederland. Hiervan waren 9.776 in loondienst, 4.880 werden extern ingehuurd en er waren 32.426 vrijwilligers. De trend vanaf 2015 is overwegend stijgend, al ging die voor het aantal vrijwilligers nin 2019 met 6,5% omlaag..

Blokkendiagram met het aantal museummedewerkers in 2019.

Tentoonstellingen - in eigen museum

In 2019 hielden de 616 musea in Nederland in totaal 1.978 tentoonstellingen in het eigen museum, ongeveer evenveel als in 2018 (1.965). De meeste tentoonstellingen in eigen huis waren in de provincies Zuid- en Noord-Holland te vinden (resp. 423 en 418). 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen 2019 in eigen museum per provincie.

Tentoonstellingen - per museumcategorie

Van de in totaal 2.377 tentoonstellingen die de musea in 2019 organiseerden, vonden de meeste in de Geschiedenismusea plaats (1.057). De Kunstmusea hielden 830 tentoonstellingen, waarvan 699 in eigen huis. 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2019.

Pagina's