De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Behoud in situ - per complextype en periode

De meeste van de 810 als behoudenswaardig aangemerkte vindplaatsen uit de steekproefperiode 2007-2013 zijn nederzettingen (519). 120 hiervan zijn in situ bewaard (23,9%). Vindplaatsen uit de Middeleeuwen zijn het vaakst als behoudenswaardig aangemerkt (353 maal). Hoe jonger de vindplaats hoe vaker is gekozen voor behoud ex situ.

Staafgrafiek waarin het type behoud per soort complex wordt weergegeven voor de periode 2007-2013

Behoud in situ - per landgebruik

In de steekproefperiode 2007-2013 zijn in buitengebieden en zogenaamde ‘overgangszones’ de meeste behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen (respectievelijk 156 en 100 van de 810 in totaal). In natuurgebieden worden de behoudenswaardige vindplaatsen het vaakst in situ behouden (75%), in de bebouwde kom het minst vaak (20,6%).

Staafgrafiek met het soort behoud naar type landgebruik 2007-2013.

Behoud in situ - per plangebied/initiatief

In de steekproefperiode 2007-2013 lijkt de omvang van een plangebied enigszins van invloed te zijn op de keuze van de behoudsvorm. Woningbouw leidt in deze periode vaker dan gemiddeld tot behoud ex situ.

Staafgrafiek waarin het type behoud per omvang plangebied wordt weergegeven voor de periode 2007-2013.

Behoud in situ - per regio

In de steekproefperiode 2008-2013 zijn in de provincie Flevoland relatief de meeste vormen van behoud in situ gerealiseerd, 87,1% (bij 27 van de in totaal 31 daar gerealiseerde vormen van behoud). De provincie waar relatief het meeste behoud ex situ is toegepast is Noord-Brabant met 86,8% (bij 132 van de daar in totaal 152 gerealiseerde vormen van behoud). Vindplaatsen in kleigebieden worden vaker in situ behouden dan die in de löss-, zand- en duingebieden.

Staafgrafiek waarin het type behoud per provincie wordt weergegeven voor de periode 2007-2013.

Archeologische depots - aantal verpakkingseenheden en records

De bodemvondsten worden opgeslagen in ruim 200.000 verpakkingseenheden. Het gemeentelijk depot van Nijmegen is wat verpakkingseenheden betreft (35.000) het grootste depot van Nederland. Het NAD en de gemeente Den Haag hebben met elk 190.000 records veruit de meeste registraties in het collectiebeheersysteem.

Staafgrafiek met het aantal verpakkingseenheden bij de provinciale depots in 2013.

Gemeentelijke bestemmingsplannen – aandacht voor cultuurhistorie

Van de 36 onderzochte bestemmingsplannen hebben alle een archeologische paragraaf en 25 een cultuurhistorische paragraaf. Hierin worden archeologische waarden het meest genoemd gevolgd door gebouwd erfgoed. Cultuurlandschappelijke waarden komen het minst aan bod. Uit de toelichting op de bestemmingsplannen blijkt dat vooral archeologische waarden doorwerken in de ruimtelijke plannen.

Staafgrafiek die het aantal gemeenten toont dat verwijst naar erfgoedgerelateerd beleid en wetgeving in 2016.

Vergunningvrij bouwen – inzicht en contactmomenten

57% van de 168 responderende gemeenten zegt dat het zicht van gemeenten op de inhoud en uitvoering van activiteiten sinds de invoering van vergunningvrije activiteiten gelijk is gebleven. 61% denkt dat ook het aantal contactmomenten met monumenteigenaren niet is veranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten toont dat het zicht op de inhoud en uitvoering veranderd vindt sinds de invoering van vergunningvrij bouwen in 2016.

Vergunningvrij bouwen – bestuurlijke lasten

Volgens 55% van de 168 responderende gemeenten is het aantal vergunningaanvragen sinds de invoer van vergunningvrije activiteiten gelijk gebleven. Ook de bestuurlijke lasten met betrekking tot vergunningverlening zijn volgens de meerderheid gelijk gebleven (54%). Volgens 44% zijn de bestuurlijke lasten met betrekking tot toezicht en handhaving onveranderd.

Staafgrafiek die het percentage gemeenten dat vindt dat het aantal vergunningaanvragen is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven in 2016.

Pagina's