De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Museale financiën - totale lasten

In 2017 waren de totale lasten van alle Nederlandse musea bij elkaar € 1.048.000.000. De musea in Noord-Holland en Zuid-Holland en de musea in de categorieën ‘beeldende kunst’ en ‘geschiedenis’  hadden de hoogste lasten.

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea van 2009-2017 toont.

Subsidie herbestemming - tussenevaluatie

De regeling Stimulering Herbestemming Monumenten blijkt een belangrijke accelerator voor het herbestemmingsproces. ​ In 30% van de gevallen waarvoor in 2011 en 2012 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is een stap gezet naar planuitwerking.

Cirkeldiagram waarin de mate is weergegeven waarin de subsidie aan de overweging tot herbestemming heeft bijgedragen

Onderwijs in de erfgoedzorg - post-initieel erfgoedbreed

Er zijn in totaal 29 aanbieders van post-initieel onderwijs aan professionals in de erfgoedzorg in Nederland. Zij bieden samen 112 cursussen aan. 4 instellingen verzorgen bijna de helft van het totale cursusaanbod. De meeste cursussen (39) betreffen het gebouwde erfgoed en/of de zorg voor het erfgoed (99) en hebben een omvang van één dag (70 van de 112).

Cirkeldiagram met in de segmenten de aantallen verschillende aanbieders van post-initieel onderwijs in 2014.

Gemeentelijke bestemmingsplannen – aandacht voor cultuurhistorie

Van de 36 onderzochte bestemmingsplannen hebben alle een archeologische paragraaf en 25 een cultuurhistorische paragraaf. Hierin worden archeologische waarden het meest genoemd gevolgd door gebouwd erfgoed. Cultuurlandschappelijke waarden komen het minst aan bod. Uit de toelichting op de bestemmingsplannen blijkt dat vooral archeologische waarden doorwerken in de ruimtelijke plannen.

Staafgrafiek die het aantal gemeenten toont dat verwijst naar erfgoedgerelateerd beleid en wetgeving in 2016.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken neemt toe en piekte in 2018 met 1.360.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar type worden weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven een steeds groter aandeel.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties 2

In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018 heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende locaties.

Staafgrafiek met aantal bezoekers per deelnemende stad aan de Museumnacht in de jaren 2010 tot en met 2018.

Pagina's