De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Indemniteit - tentoonstellingskosten

In 2016 waren de totale begrote kosten van tentoonstellingen waarvoor indemniteit werd verleend bijna € 5,7 miljoen, ongeveer de helft minder dan die in 2015. De gemiddelde begrote kosten daalden van ca. € 1 miljoen in 2015 naar € 569.000 in 2016.

Staafgrafiek met de begrote tentoonstellingskosten van musea in totaal voor de jaren 2005-2016.

Indemniteit - bruiklenen buitenland

Aan Nederlandse musea is in de periode 2005 - 2018 in totaal voor 12.341 buitenlandse bruiklenen indemniteit verleend. Rusland was de grootste bruikleengever (in totaal 3.317 bruiklenen), Duitsland volgt daarna met in totaal 1.646 bruiklenen.

Staafgrafiek met het aantal buitenlandse bruiklenen waarvoor indemniteit is verleend in de jaren 2005-2018.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Gelderland en Utrecht hadden in 2018 de meeste vrijwilligers, respectievelijk 10.800 en 9.523, Flevoland de minste, 2.125. Het totaal aantal vrijwilligers toont van 2014 tot 2016 een stijgende lijn. Daarna is er sprake van een daling.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2018.

Subsidie voor onderhoud - aantal aanvragen en monumenten

In 2018 werden 1.763 aanvragen in het kader van de instandhoudingsregeling gedaan, 777 meer dan het jaar daarvoor. Deze betroffen 2.385 unieke monumenten in de geldstromen voor gebouwd-, groen- en archeologisch erfgoed. Aan 2.054 hiervan werd een subsidie verleend en bij 331 monumenten is de aanvraag op inhoudelijke gronden afgewezen of ingetrokken.

Symbool van zak met geld voor de totaal verleende instandhoudingssubsidie in 2018

Subsidie herbestemming - regionale spreiding

De meeste monumenten waarvoor een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is gedaan in 2011 tot en met 2017 staan in COROP-gebied Zuid-Limburg. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen eveneens de meeste subsidie (€930.210). Ook voor wind- en waterdicht werden in periode 2011-2017 de meeste aanvragen ingediend voor monumenten die in COROP-gebied Zuid-Limburg staan. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen de meeste subsidie voor wind- en waterdicht maken (€ 328.919).

Kaarten van Nederland die het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek tonen per COROP-gebied in de jaren 2014-2017.

Subsidie herbestemming - aantal aanvragen en verleende bedragen

Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal 2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.

Lijndiagram die het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen Haalbaarheidsonderzoek en Wind- en waterdicht maken toont in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - naar monumentstatus

Van 2011 tot en met 2018 was 60% van de monumenten met een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek een rijksmonument. 61% van het totaal verleende subsidiebedrag ging naar rijksmonumenten. Bij wind- en waterdicht neemt het percentage rijksmonumenten jaarlijks af bij zowel het aantal monumenten als bij het verleende subsidiebedrag.

Staafgrafiek die het aantal objecten voor haalbaarheidsonderzoek toont per type bescherming in de jaren 2011-2018.

Musea - aantal per museumcategorie

Binnen de 697 musea in Nederland in 2017, hebben die in de categorie ‘geschiedenis’ het grootste aandeel (439). Het kleinste aandeel hebben die in de categorie 'volkenkunde' (12).

Staafgrafiek met het aantal musea in Nederland eind 2017 naar categorie.

Indemniteit - toekenningen

In de periode 2005-2018 zijn gemiddeld 11,5 indemniteitsaanvragen per jaar gehonoreerd en is gemiddeld 524 miljoen euro per jaar aan indemniteitsgaranties verleend. 36 musea profiteerden in deze periode van deze regeling.

Staafgrafiek met het aantal indemniteitstoekenningen aan musea in totaal per jaar van 2005 tot en met 2018.

Pagina's