De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Wederopbouwgebieden - aantal

Er zijn 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. 5 hiervan betreffen gebieden die tijdens de oorlog ernstig beschadigd zijn door oorlogshandelingen, 14 stedelijke uitbreidingen en in 7 gebieden zijn ruilverkavelingen en streekverbeteringen doorgevoerd.

Grafische weergave van een wederopbouwgebied met daaronder het getal 30, het totaal aantal Wederopbouwgebieden in Nederland in 2014

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties

De hieronder getoonde evenementen (de Romeinenweek, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis en Open Monumentendag) trokken in 2018 meer bezoekers dan het jaar daarvoor. Tevens zagen zij allen een stijging in het aantal deelnemende locaties of partners.

Staafgrafiek van het aantal bezoekers en te bezoeken locaties van de Nationale Archeologiedagen in 2016-2018.

Archeologisch onderzoek - aantal onderzoeksmeldingen

In 2018 zijn er 5.025 archeologische onderzoeksmeldingen geregistreerd, wederom meer dan het jaar ervoor (4.225). Het totaal aantal geregistreerde onderzoeksmeldingen in Nederland komt hiermee op 69.329. De meeste meldingen kwamen vanuit Zuid-Holland (835) en Gelderland (830).

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in Nederland van 1908 tot en met 2018 weergeeft.

Archeologisch onderzoek - aantal waarnemingen

In 2018 zijn 289 archeologische waarnemingen gemeld, 25% minder dan in 2017 en bijna de helft van het aantal meldingen in 2016 (513). Net als in 2017 kwamen in 2018 de meeste waarnemingen uit Zeeland (55).

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische waarnemingen tussen 1900 en 2018 in beeld brengt.

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen

Eind 2015 bestonden de 1.435 archeologische rijksmonumenten in Nederland uit 3.989 complexen. Binnen de provincies waren op dat moment de meeste complexen te vinden in Gelderland (1.074). Complextypen binnen de thema's 'begraven' (1.993) en 'wonen' (1.328) kwamen het vaakst voor.

Ikoon van stapel stenen met het getal 3.989 daaronder, dat het aantal archeologische complexen in 2015 verbeeldt.

Subsidie herbestemming - per categorie

Van 2011 tot en met 2018 werden voor haalbaarheidsonderzoek de meeste aanvragen  ingediend voor de categorie 'Religieuze gebouwen'. De rijksmonumenten in deze categorie ontvingen ook de meeste subsidie, namelijk € 1.974.200. Voor wind- en waterdicht maken werden de meeste aanvragen ingediend in de categorie 'Boerderijen, molens en bedrijven'. Er ging over de periode 2011-2018 in totaal een bedrag van € 1.902.212 naar deze categorie rijksmonumenten.

Staafgrafiek die het aantal objecten waarvoor haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd toont per hoofdcategorie in de jaren 2011-2018.

Beschermde stads- en dorpsgezichten - aantal

Vanaf de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961 tot en met eind 2019 zijn er 473 beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. In 2019 zijn er geen nieuwe aanwijzingen gedaan, wel zijn er 2 gezichten in procedure.

Lijngrafiek die de groei van het aantal Stads- en Dorpsgezichten in Nederland weergeeft vanaf 1965 tot en met eind 2019.

Pagina's