De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Tentoonstellingen - buiten eigen museum

In 2018 organiseerden de 616 Nederlandse musea 479 tentooonstellingen buiten hun eigen museum, 393 hiervan waren in Nederland te zien en 86 in het buitenland. Hiermee steeg de trend voor tentoonstellingen buiten het eigen museum in Nederland met 40% ten opzichte van 2017, voor die in het buitenland daalde met 58%.

Cirkeldiagram met het aantal tentoonstellingen dat de musea in Nederland in 2018 buiten het eigen museum hielden.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in 2018 in totaal zo'n 74.000 bodemvondsten. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie, ingericht als open depot, had  de meeste objecten intern in expositie (ca. 26.000). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis exposeerde met 7.520 vondsten de meeste objecten extern.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2018

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2018 ongeveer 140.000., iets minder dan in 2017. Over het algemeen nam het aantal bezoekers dus af, maar met name de depots van NAD Nuis (+393), Limburg (+760) en Amersfoort (+1.700) zagen hun bezoekersaantallen stijgen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2012-2018

Archeologische depots - aantal medewerkers

In 2018 hadden in totaal 71 fte’s een vaste- of tijdelijke betrekking bij een archeologisch depot in Nederland, in 2017 waren dat er nog 56. Ook werkten er in 2018 in totaal 54 stagiaires en 262 vrijwilligers in deze depots. Het depot van Den Bosch had de meeste FTE's in vaste en tijdelijke dienst: 5 in totaal.  Ook had dit depot in 2018 de meeste vrijwilligers: 60.

Staafgrafiek met het aantal fte's in vaste en tijdelijke dienst bij provinciale en rijks depots in 2018

Archeologische depots - aantal bruiklenen

De meeste bruikleenovereenkomsten van de archeologische depots hebben betrekking op langdurige bruiklenen (meer dan 3 maanden). In 2018 zijn door de archeologische depots in totaal 661 bruiklenen verstrekt (156 kort en 505 langdurig) verstrekt aan 490 bruikleennemers.

 Grafiek met het aantal bruikleennemers per provinciaal en rijks archeologisch depot in 2018.

Immaterieel Erfgoed - aantal bijschrijvingen

Eind 2019 stonden er in totaal 159 tradities op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, een toename van 11 ten opzichte van 2018 (148). De meeste bevinden zich binnen de domeinen Sociale Praktijken (110) en Traditionele Ambachten (37). 

Cirkeldiagram met het aantal bijschrijvingen per categorie Immaterieel Erfgoed in 2019

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2010 naar type en per provincie is weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven een steeds groter aandeel. In 2019 bleef het aantal onderzoeksmeldingen door bedrijven ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor, maar liepen de meldingen door gemeenten met meer dan de helft terug naar het gemiddelde niveau van de jaren daarvoor.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2019 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken piekte in 2018 met 1.360, maar liep in 2019 iets terug naar 2.694.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2019 naar type worden weergegeven.

Pagina's