De Erfgoedmonitor
menu

167 resultaten

Pagina's

Wederopbouwgebieden - borging kernkwaliteiten

Per augustus 2016 hadden 10 van de 30 gemeenten de kernkwaliteiten van wederopbouwgebieden verwerkt in het bestemmingsplan en in 22 gemeenten waren de kernkwaliteiten ingebed in het beleid. Kernkwaliteiten van landelijke gebieden zijn het minst ingebed in bestemmingsplannen en het beleid.

Staafdiagram die het aantal wederopbouwgebieden toont waarvan de kernkwaliteiten zijn ingebed in het bestemmingsplan.

Museale collecties - bruiklenen per provincie

Een deel van de museumcollecties in Nederland wordt gevormd door objecten die van particulieren of andere musea in bruikleen zijn verkregen. In 2016 was 11% van de museale collectie in bruikleen gegeven door binnenlandse particulieren, 1% door particulieren in het buitenland en 2% door andere Nederlandse musea. Het aandeel bruiklenen uit buitenlandse musea was zo goed als te verwaarlozen.

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat wordt gevormd door bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse particulieren in 2016

Museale collecties - bruiklenen per museumcategorie

Per museumcategorie verschilt het aandeel en het soort bruiklenen in de collectie, maar in bijna alle categorieën is de grootste groep bruiklenen afkomstig van binnenlandse particulieren. De museumcategorie volkenkunde heeft hierbij het grootste aandeel (25%).

Staafgrafiek die het percentage van de collectie toont dat bestaat uit bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse musea per museumcategorie in 2016.

Educatieve programma's musea - aanbod per provincie

81% van de Nederlandse musea biedt minstens één educatief programma aan voor een specifieke doelgroep, waarvan de meeste in Groningen, Noord-Brabant en Zeeland. De meeste educatieve programma’s zijn ontwikkeld voor scholieren uit groep 3 t/m 8 (94% van de musea met educatieve programma's). Gemiddeld 13% van de musea biedt educatieve programma’s voor Nederlanders met een migratieachtergrond aan, musea in Drenthe en Zuid-Holland het vaakst (25% en 24%).

Kaart van Nederland die het percentage musea toont dat educatieve programma's voor scholieren van het voortgezet onderwijs aanbiedt per provincie in 2018

Educatieve programma's musea - aanbod per museumstatus

Bijna alle BIS-musea (96%) boden in 2018 een of meer educatieve programma’s aan voor specifieke doelgroepen, met name aan scholieren uit de groep 3 t/m 8. Maar ook 85% van de overig geregistreerde musea bood één of meerdere educatieve programma's aan evenals 63% van de niet-geregistreerde musea.

Staafdiagram dat het percentage musea weergeeft dat educatieve programma's voor scholieren aanbiedt naar museumstatus in 2018

Vriendenverenigingen van musea - aantal lidmaatschappen

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen van musea in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hadden in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Staafgrafiek die het totaal aantal vrienden van musea in Nederland toont in 2014 en 2015.

Kunstuitlenen - aantal

In augustus 2019 waren er in totaal 113 kunstuitleenorganisaties bij de Kamer van Koophandel ingeschreven die samen 135 vestigingen hadden. De meeste vestigingen bevinden zich in Zuid-Holland en Noord-Brabant (allebei 23). Het grootste deel van de kunstuitlenen specialiseert zich in hedendaagse kunst (68). 87 van de kunstuitlenen zijn een commerciële organisatie.

Kaart van Nederland die het aantal vestigingen van kunstuitlenen per provincie toont in augustus 2018 en 2019.

Pagina's