De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Beschermde stads- en dorpsgezichten - regionale spreiding

Eind 2017 bevonden de meeste van de in totaal 472 aangewezen gezichten zich in de provincies Zuid-Holland (66) en Friesland (64). De top 3 gemeenten met de meeste beschermde gezichten waren: Súdwest Fryslân (17), Den Haag (15) en Rotterdam (9) en Stichtse Vecht (9).

Kaart van Nederland met het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten per provincie eind 2017

Onderzoek door musea - capaciteit

Het aantal wetenschappelijke fte’s hangt in grote mate samen met het totaal aantal fte's dat bij een museum in dienst is. Naturalis had met 80 fte in 2016 de meeste capaciteit voor onderzoek, gevolgd door het Rijksmuseum (26fte) en het Nationaal Museum voor Wereldculturen (12,4fte). Bij de meeste musea is het aantal wetenschappelijke fte’s van 2008 tot 2016 redelijk constant.

Staafgrafiek die het aantal fte totaal en wetenschappelijk per museum toont in 2016.

Krimp-en anticipeergebieden - monumenten en gezichten

Eind 2017 bevond 23% (14.200) van de rijksmonumenten (61.965) zich in een krimp- of anticipeergebied. Van de 472 beschermde stads- en dorpsgezichten is dit 30% (140). ‘Maastricht-Mergelland’ is het krimpgebied waarin verreweg de meeste monumenten (2.790) en beschermde gezichten (19) te vinden zijn.

Kaart van Nederland met het aantal rijksmonumenten in krimp-en anticipeerregio's 2017

WABO adviezen - aantal

In 2017 werden in totaal 370 formele adviesaanvragen voor gebouwde rijksmonumenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend, 17 minder dan het jaar daarvoor. De meeste hiervan kwamen uit Zuid-Holland (66). Iets minder dan de tweederde (210) van alle aanvragen kreeg een positief advies.

Aantal binnengekomen adviesverzoeken per jaar 2013-2017 en per status aanvraag.

WABO adviezen - naar categorie

Ruim een derde (136, 36,5%) van de in totaal 370 adviesaanvragen voor gebouwde rijksmonumenten die in 2017 formeel bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn ingediend, betrof de categorie 'gebouwen & woonhuizen'. 'Ingrijpend herstel' (92 maal) en 'herbestemming' (91 maal) werden het vaakst als reden voor de aanvraag genoemd en betroffen vooral 'Gebouwen en woonhuizen'.

Staafgrafiek met het totaal aantal WABO adviesverzoeken dat bij de RCE is binnengekomen in 2017 onderverdeeld naar categorie.

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Kaart van Nederland waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2017 naar type en per provincie is weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hebben onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormt inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, maar daalde weer in 2016. Het aantal bureauonderzoeken neemt toe en piekte in 2009 met 1.313.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2017 naar type worden weergegeven.

Pagina's